OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky – pořádání s polečenských akcí a večerů firmou ROFIN s .r.o.

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro cateringové a organizační služby poskytované divizí ROFIN, s.r.o. a upravují vztah mezi kupujícím (dále jen kupující) a dodavatelem (dále jen dodavatelem): ROFIN, s.r.o., Ing. Roman Kopecký, Kostelní 38, 170 00, Praha 7, I ČO , DIČ CZ25663151 a jsou pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího.

Potvrzení objednávky dodavatelem

Objednávka služeb odeslaná dodavateli je považována za návrh kupní smlouvy. Dodavatel po obdržení objednávky prověří možnosti realizace objednávky, a to zejména z hlediska požadovaného sortimentu, termínu a místa dodání. Současně je dodavatelem provedena kalkulace dopravného (ve s myslu oddílu Doprava).

Dodavatel kupujícímu potvrzuje r ealizaci objednávky vždy písemně e -mailem a to na info@tvoje-svatba.cz. Termín potvrzení objednávky je stanoven na 3 pracovní dny ode dne, kdy byla doručena objednávka. To však pouze v případě, že byla doručena v pracovní době dodavatele. Pracovní doba dodavatele: pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin. Jestliže objednávka je doručena v průběhu pracovního volna, bude neprodleně potvrzena  až po zahájení pracovní doby dodavatele. Poslední objednávku na dny pracovního volna a pondělí dopoledne je možné odeslat nejpozději do 10:00 hodin předposledního pracovního dne (čtvrtek do 10:00).

Doprava

Catering je dodavatelem zavážen chladícím vozem za dodržení všech podmínek pro převoz čerstvého jídla. Po dohodě s dodavatelem je možné si objednávku vyzvednout v místě výroby. Od okamžiku převzetí objednaného cateringu neručí dodavatel za další nakládání s vyzvednutou objednávkou. Kupující převzetím objednaného cateringu přebírá z odpovědnost za svou objednávku.

Dodací l hůta

Termín a čas dodání  e uveden na první s traně objednávky. Tento t ermín může být z měněn dohodou mezi dodavatelem a kupujícím. Dodavatel má právo posoudit, z da objem objednávky je schopen v daném termínu realizovat. Nepotvrzená či odmítnutá objednávka je považována ze strany dodavatele za poptávku cateringových a organizačních služeb.

Platební podmínky

Cateringové a další služby jsou hrazeny bankovním převodem před realizací akce (kupující obdrží zálohovou fakturu) a následně vyúčtovací fakturu pro doplatek bankovním převodem po realizaci akce. Dodavatel může stanovit úhradu zálohy ve výši a ž 80% objednaných služeb. V případě úhrady zálohy musí být tato připsána na účet dodavatele nejpozději 24 dní před realizací, jinak je dodavatel oprávněn plnění objednávky stornovat. Kupující si je vědom, že realizací akce dodavateli vznikla pohledávka, která je závazná. Na základě této pohledávky a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn tyto pohledávky vymáhat a případně jejich vymáháním pověřit a dvokáta či jiného zmocněnce.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Storno objednávky

Podmínky z rušení objednávky cateringové akce jsou stanoveny individuálně při vyjednávání o dodání služeb dle objemu objednávky a tyto podmínky jsou uvedeny písemně.

Změna objednávky

Navýšení objednávky cateringu či doprovodného programu lze změnit pouze po předchozí domluvě s dodavatelem, který dle kapacitních možností určí, zda je možné navýšení. V případě s nížení objemu lze snížit 10% z celkového objemu
7 pracovních dní před realizací cateringové akce. Další s nížení je řešeno individuálně mezi oběma s tranami.

Realizace cateringových a organizačních s lužeb

Cateringové a organizační služby jsou realizovány v termínu předem stanoveném v objednávce a dodavatel zajistí průběh akce na základě objednávky kupujícího. Veškeré podmínky realizace (složení cateringu, místo realizace, čas, doprava, personální zajištění, poskytnutí inventáře a mobiliáře, koordinátor) jsou předem odsouhlaseny oběma stranami. Případné změny v den realizace jsou řešeny ad hoc oběma stranami.

Komunikace mezi s tranami

Komunikace mezi stranami bude probíhat primárně prostřednictvím z práv elektronické pošty, v případě dodavatele je jedná o adresu info@tvoje-svatba.cz , u kupujícího je relevantní a dresou e -mailová a dresa sdělená při odeslání objednávky. Pro telefonickou komunikaci je kontaktním číslem dodavatele telefonní číslo: 778 434 572, č islem kupujícího pak telefonní číslo sdělené při podání objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č . 101/2000 Sb., oochraně osobních údajů kupující s ouhlasí se z pracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem, jakožto s právcem a z pracovatelem, za účelem zařazení do databáze s právce a dalšího marketingového zpracování, t j. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních s dělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č . 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 z ákonem č . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.

Dodavatel může kdykoliv z měnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky s novým datem platnosti. Bez písemného svolení majitele webových s tránek www.tvoje-svatba.cz není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely.

Reklamace

Odpovědnost  za vady  se řídí obecně závaznými právními předpisy. Uplatněnou reklamaci vyřídí dodavatel do sedmi pracovních dnů ode dne uplatnění. O vyřízení reklamace kupujícího vyrozumí e –mailem.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových s tránkách poskytovatele v den uzavření s mlouvy. Vztahy výslovně neupravené t ěmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštním ujednáním s mluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským z ákoníkem ( zákon č . 89/2012 Sb.).
Je-li druhou s mluvní s tranou s potřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. oochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

ROFIN s.r.o, Kostelní 38, Praha 7, 170 00, I ČO: 25663151 DIČO: CZ25663151

All for Joomla All for Webmasters